Минерални води и бялборови гори!

Горска сертификация

Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Елешница“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2024 г.
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЕЛЕШНИЦА“
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС ЕЛЕШНИЦА”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС ЕЛЕШНИЦА“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС ЕЛЕШНИЦА”
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС ЕЛЕШНИЦА“
Декларация към Критерий 1.8
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЕЛЕШНИЦА”
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС ЕЛЕШНИЦА“ през 2022 г.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности в ТП „ ДГС Елешница“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Елешница“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС Елешница
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е планирано ползване на дървесина през 2022 г.
АНАЛИЗ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДГС Елешница през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателни екологични и социални външни ефекти от горскостопанските дейности.
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Елешница
Информация за планираното ползване през 2021 г. по подотдели и местности
Анализ на резултатите от проведеният мониторинг през 2020 г.
Извадка от горскостопански план на ТП ДГС Елешница
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Елешница“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Елешница
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Елешница
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности I.
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС ЕЛЕШНИЦА“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Елешница
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС ЕЛЕШНИЦА“ в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Елешница срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности