Минерални води и бялборови гори!

Обявления

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦАО Б Я В А

ТП „ДГС ЕЛЕШНИЦА” уведомява жителите, които са включени в списъка на кмета на съответното населено място, че имат възможност да получат позволително за закупуване на дървесина за лични нужди, без право на продажба (КМН) по чл. 71, ал.2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Цената за издаване на позволително за закупуване на дървесина е 1,50 лв. с ДДС, а добитата дървесина се заплаща, както следва:

  1. Иглолистни (бял бор, черен бор, смърч и ела) –14,40 лв./пр.м3;
  2. Твърди широколистни (бук) – 33 лв./пр.м3

Също така могат да закупят дървесина от склад по ценоразпис за физически лица по чл. 66, ал.2, т.3 и чл. 71, ал.2, т.1, буква „а“ от НУРВИДГТДОСПДНГП, както следва:

 

  1. Иглолистни (бял бор, черен бор, смърч и ела) –54 лв./пр.м3;
  2. Твърди широколистни (бук) – 72,60 лв./пр.м3

 

Посочените цени са с включено ДДС и се отнасят за дърва за огрев.

Жителите, желаещи да си добият и закупят дърва за огрев, могат да осъществят контакт с:

1.инж. Здравко Чилев – ст. лесничей на I ГСУ/Бабяк/ при ТП „ДГС Елешница“ тел. 0889912392;

2.инж. Хюсеин Кьоров – ст. лесничей на II ГСУ /Златарица/ при ТП „ДГС Елешница“ тел. 0885848481;

3.инж. Васил Адамичин – ст. лесничей на III ГСУ /Матандере/ при ТП „ДГС Елешница“ тел. 0887953069.

         Транспортирането на дървата за огрев ще се извършва със собствен транспорт, като товарните моторни превозни средства трябва да имат разрешително за достъп до горските територии и GPS устройство.

Заплащането на дървата ще се извършва след издаване на превозен билет и квитанция.

От Ръководството