Минерални води и бялборови гори!

За Нас

Държавно горско стопанство „Елешница” е създадено през 1937 г.

Разположено е по южните склонове на Велишкия дял на Западните Родопи.

Релефът е планински.

Надморската височина варира от 651 до 1710 метра.

Всичките водни течения се намират във водосборния басейн на р. Места.

Най-големият приток е река Златарица.

Общата площ на държавните горски територии е 14 444 ха.

Лесистостта е 80%.

Иглолистните гори са представени от бял бор, черен бор, смърч и ела, а широколистните – от бук и зимен дъб.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 24 154 куб.м. 

Над 161 526 дка са създадените нови гори от образуването на стопанството до 1984 г., които изцяло променят облика на района.

Наред с мащабните противоерозионни залесявания са построени и доста укрепителни съоръжения и баражи за укротяване на пороите.

В ТП „ДГС Елешница“ са обособени държавен ловностопански район „Шилигарника“ с площ 4436,4 ха и три района на ловнорибарските дружини, обединени в Сдружение „ЛРД“ – гр. Разлог.

Представителите на фауната са сърната, дивата свиня, заекът, лисицата, вълкът, мечката, глухарът, пъдпъдъкът и яребицата.

По-известни от природните забележителности са върховете Бабяшка чука, Велийца и Могилата.

Интерес представлява местността Седруля, където е разположена вилата, собственост на стопанството. 

Адрес: с. Елешница, Област Благоевград

ул. „Васил Бельов“ № 145

тел.: 0887 548162

dgseleshnitsa@abv.bg

https://dgs-eleshnitsa.uzdp.bg

Галерия