Минерални води и бялборови гори!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС ЕЛЕШНИЦА“

Държавно горско стопанство „Елешница” е създадено през 1937 г.

Разположено е по южните склонове на Велишкия дял на Западните Родопи.

Релефът е планински.

Надморската височина варира от 651 до 1710 метра.

Всичките водни течения се намират във водосборния басейн на р. Места.

Най-големият приток е река Златарица.

Общата площ на държавните горски територии е 14 444 ха.

Лесистостта е 80%.

Иглолистните гори са представени от бял бор, черен бор, смърч и ела, а широколистните – от бук и зимен дъб.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 24 154 куб.м. 

Над 161 526 дка са създадените нови гори от образуването на стопанството до 1984 г., които изцяло променят облика на района.

Наред с мащабните противоерозионни залесявания са построени и доста укрепителни съоръжения и баражи за укротяване на пороите.

В ТП „ДГС Елешница“ са обособени държавен ловностопански район „Шилигарника“ с площ 4436,4 ха и три района на ловнорибарските дружини, обединени в Сдружение „ЛРД“ – гр. Разлог.

Представителите на фауната са сърната, дивата свиня, заекът, лисицата, вълкът, мечката, глухарът, пъдпъдъкът и яребицата.

По-известни от природните забележителности са върховете Бабяшка чука, Велийца и Могилата.

Интерес представлява местността Седруля, където е разположена вилата, собственост на стопанството. 

Адрес: с. Елешница, Област Благоевград

ул. „Васил Бельов“ № 145

тел.: 0887 548162

dgseleshnitsa@abv.bg

https://dgs-eleshnitsa.uzdp.bg

Виж още